Eilandenoverleg wil reageren

Op woensdag 15 oktober 2014 heeft het Eilandenoverleg weer een voortgangsoverleg, dit keer in de Oosterkerk. Ter sprake komt dan o.m. de volgende concept-reactie op een concept-plan van het bestuur van Stadsdeel Centrum.

In het concept-jaarplan Gebied Oost 2015 vermeldt het stadsdeel Centrum, in paragraaf 2.2.2 op pagina 9/10:
“[pagina 9] 2.2.2 Behoud sociale huurwoningen

Het stadsdeel heeft geen bevoegdheden op het gebied van behoud van sociale huur. In gebied Oost is dit wel een prominent gespreksonderwerp. Bewoners maken zich zorgen over het behoud van voldoende sociale huur. Het percentage sociale huur op de
[pagina 10 ]
Oostelijke Eilanden is hoog, het is echter de afgelopen jaren afgenomen. Dit zal de komende jaren verder afnemen. Dit komt met name door de bouw van nieuwe woningen waarbij een groter deel koop en vrije sector is dan sociale huur. De corporaties hebben de afgelopen jaren een deel van het sociale bezit verkocht dan wel geliberaliseerd. De grote corporaties op de Oostelijke Eilanden hebben aangegeven dat het aantal woningen dat nog in aanmerking komt voor verkoop dan wel liberalisering verminderd wordt en dat een groter aandeel behouden blijft voor de sociale huur. De aanpak van scheef wonen wordt bepaald door rijksmaatregelen. Door mee te werken en ontwikkelaars aan te zetten om te bouwen voor middeninkomens ontstaat ruimte voor scheefwoners om te verhuizen. In gebied Oost staat een aantal grote kantoorpanden leeg. Het vastgestelde beleid is dat kantoorpanden groter dan 1000 m2 niet mogen worden omgezet in wonen. Nieuwe initiatieven om grote kantoorpanden om te zetten in wonen en die bijdragen aan de gewenste gebiedsontwikkeling, worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur besluit vervolgens of er van het beleid kan worden afgeweken.”

In een concept-reactie van het Eilandenoverleg wordt daarop gereageerd met:
“Het Eilandenoverleg heeft twijfels bij de uitspraak op blz. 10 dat de grote corporaties op de Oostelijke Eilanden hebben aangegeven dat het aantal woningen dat in aanmerking komt voor verkoop dan wel liberalisering verminderd wordt en dat een groter aandeel behouden blijft voor sociale huur. Dat is namelijk niet wat wij op dit moment waarnemen en wij horen dit
ook niet van de corporaties.
Voor het Entrepotdok heeft De Alliantie lijsten getoond aan de bewonerscommissie waaruit blijkt dat alle woningen met drie of meer kamers in de vrije sector verhuurd gaan worden. De gangbare praktijk is dat dit uitbesteed wordt aan makelaars, die ze adverteren voor meer dan € 1200 per maand. Dit huurbeleid biedt onzes inziens geen zicht op behoud van sociale huur en zelfs niet op kansen voor de middengroepen, want dan zouden de huren in de categorie € 700 – € 1000 moeten vallen.
In de andere sociale huurcomplexen op de Oostelijke Eilanden zien wij dat alle woningen verkocht worden en geen enkele woning opnieuw sociaal verhuurd wordt. Doordat de marktprijzen de laatste maanden sterk gestegen zijn, dreigen de voormalige huurwoningen niet eens meer toegankelijk te zijn voor de middengroepen. Ook Het Eilandenoverleg dringt er bij het stadsdeel op aan om wat er in 2015 gebeurt met de vrijkomende sociale huurwoningen per corporatie en per eiland zorgvuldig te monitoren. Te vaak in het verleden zijn door de corporaties toezeggingen gedaan die niet worden nagekomen. U stelt dat er door mee te werken en ontwikkelaars aan te zetten tot bouwen voor middengroepen er ruimte ontstaat voor scheefwoners om te verhuizen. Wij constateren dat het op deze manier vrijmaken van sociale huurwoningen geen enkele winst oplevert voor het aantal sociale huurwoningen, want ze worden allemaal verkocht of in de vrije sector verhuurd. Ook dringen wij erop aan dat nader gepreciseerd wordt welke huur- en koopprijzen u toegankelijk acht voor de middengroepen. ”