Tag Archives: volkshuisvesting

Huurbescherming

De Bond Precaire Woonvormen waarschuwt voor verdere verruiming van de wetgeving rondom tijdelijke verhuur. Ditmaal wordt de clausule ‘dringend eigen gebruik’ aangegrepen ter verruiming. Huurbescherming is functioneel, want wonen is een sociaal grondrecht voor iedereen. Dat behoeft een goede rechtsbescherming. Op aandringen vanuit vastgoedbelangen wordt inmiddels zelfs de huurprijsbescherming van tijdelijke verhuur in te koop staande woningen bij de meeste recente wijziging van de Leegstandwet helemaal losgelaten. En zo kunnen tijdelijke huurders niet meer naar de huurcommissie als er problemen zijn. Wordt de roep van bewoners en woningzoekenden nog hoe dan ook gehoord ? De Bond is helaas om goede redenen groeiende, word ook lid voor € 30 per jaar.

Voor de volledige boodschap, klik hier.

Eilandenoverleg wil reageren

Op woensdag 15 oktober 2014 heeft het Eilandenoverleg weer een voortgangsoverleg, dit keer in de Oosterkerk. Ter sprake komt dan o.m. de volgende concept-reactie op een concept-plan van het bestuur van Stadsdeel Centrum.

In het concept-jaarplan Gebied Oost 2015 vermeldt het stadsdeel Centrum, in paragraaf 2.2.2 op pagina 9/10:
“[pagina 9] 2.2.2 Behoud sociale huurwoningen

Het stadsdeel heeft geen bevoegdheden op het gebied van behoud van sociale huur. In gebied Oost is dit wel een prominent gespreksonderwerp. Bewoners maken zich zorgen over het behoud van voldoende sociale huur. Het percentage sociale huur op de
[pagina 10 ]
Oostelijke Eilanden is hoog, het is echter de afgelopen jaren afgenomen. Dit zal de komende jaren verder afnemen. Dit komt met name door de bouw van nieuwe woningen waarbij een groter deel koop en vrije sector is dan sociale huur. De corporaties hebben de afgelopen jaren een deel van het sociale bezit verkocht dan wel geliberaliseerd. De grote corporaties op de Oostelijke Eilanden hebben aangegeven dat het aantal woningen dat nog in aanmerking komt voor verkoop dan wel liberalisering verminderd wordt en dat een groter aandeel behouden blijft voor de sociale huur. De aanpak van scheef wonen wordt bepaald door rijksmaatregelen. Door mee te werken en ontwikkelaars aan te zetten om te bouwen voor middeninkomens ontstaat ruimte voor scheefwoners om te verhuizen. In gebied Oost staat een aantal grote kantoorpanden leeg. Het vastgestelde beleid is dat kantoorpanden groter dan 1000 m2 niet mogen worden omgezet in wonen. Nieuwe initiatieven om grote kantoorpanden om te zetten in wonen en die bijdragen aan de gewenste gebiedsontwikkeling, worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur besluit vervolgens of er van het beleid kan worden afgeweken.”

In een concept-reactie van het Eilandenoverleg wordt daarop gereageerd met:
“Het Eilandenoverleg heeft twijfels bij de uitspraak op blz. 10 dat de grote corporaties op de Oostelijke Eilanden hebben aangegeven dat het aantal woningen dat in aanmerking komt voor verkoop dan wel liberalisering verminderd wordt en dat een groter aandeel behouden blijft voor sociale huur. Dat is namelijk niet wat wij op dit moment waarnemen en wij horen dit
ook niet van de corporaties.
Voor het Entrepotdok heeft De Alliantie lijsten getoond aan de bewonerscommissie waaruit blijkt dat alle woningen met drie of meer kamers in de vrije sector verhuurd gaan worden. De gangbare praktijk is dat dit uitbesteed wordt aan makelaars, die ze adverteren voor meer dan € 1200 per maand. Dit huurbeleid biedt onzes inziens geen zicht op behoud van sociale huur en zelfs niet op kansen voor de middengroepen, want dan zouden de huren in de categorie € 700 – € 1000 moeten vallen.
In de andere sociale huurcomplexen op de Oostelijke Eilanden zien wij dat alle woningen verkocht worden en geen enkele woning opnieuw sociaal verhuurd wordt. Doordat de marktprijzen de laatste maanden sterk gestegen zijn, dreigen de voormalige huurwoningen niet eens meer toegankelijk te zijn voor de middengroepen. Ook Het Eilandenoverleg dringt er bij het stadsdeel op aan om wat er in 2015 gebeurt met de vrijkomende sociale huurwoningen per corporatie en per eiland zorgvuldig te monitoren. Te vaak in het verleden zijn door de corporaties toezeggingen gedaan die niet worden nagekomen. U stelt dat er door mee te werken en ontwikkelaars aan te zetten tot bouwen voor middengroepen er ruimte ontstaat voor scheefwoners om te verhuizen. Wij constateren dat het op deze manier vrijmaken van sociale huurwoningen geen enkele winst oplevert voor het aantal sociale huurwoningen, want ze worden allemaal verkocht of in de vrije sector verhuurd. Ook dringen wij erop aan dat nader gepreciseerd wordt welke huur- en koopprijzen u toegankelijk acht voor de middengroepen. ”

Shortstay klachten

Er zit een stijgende lijn in het aantal klachten over short stay, bericht het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Zie hier.
Ook Het Parool meldt klachten over de woningmarkt. Juist moderne appartementencomplexen die vermogende bewoners naar de achterstandswijken in de stad moeten trekken, blijken soms deels te worden bevolkt door criminelen die prostitutie, hypotheekfraude, belastingfraude en/of illegale hotelkamerverhuur bedrijven en daarmee overlast veroorzaken. Zie hier.

Sociale woningvoorraad Amsterdam

Het nieuw gesloten coalitieakkoord tussen SP, VVD en D66 kan verschillend worden geïnterpreteerd waar het betreft de sociale woningvoorraad.
In de gemeenteraad van Amsterdam is er een interpellatie geweest van de raadsleden mevrouw Moorman en de heer Groot Wassink d.d. 30 juni 2014 inzake uiteenlopende uitingen in de media over de ambitie van het college met betrekking tot de sociale woningvoorraad.
Klik hier voor de tekst van die interpellatie op de website van de gemeente Amsterdam, of hier voor een PDF-je ervan.

Inmiddels heeft Ymere gereageerd. Klik hier voor het bericht in Het Parool, of hier voor een PDF-je ervan.

De Huurdersvereniging Centrum houdt de zaak nauwlettend in de gaten. Klik hier voor hun webpagina daarover.

Inmiddels heeft ook het magazine NUL20 een artikel gepubliceerd over de sociale voorraad in Amsterdam-Centrum, dat ook beschikbaar is op deze website. Zie hier.

Grondprijs

20140414_3ders_org_House-3d-printed-new-photo-2De 3-D printer blijkt inmiddels ook gebruikt te kunnen worden om woningen te “printen”. In Sjanghai staan nu tien betaalbare huizen die uit de 3-D printer zijn gerold, geprint uit hergebruikte materialen. Een printer van 22 bij 10 bij 6,6 meter wordt daarbij ingezet. Het raamwerk en de muren worden afzonderlijk geprint. Het volledige huis staat er in één dag.  De prijs van de woningen lijkt vooralsnog onder de vijfduizend dollar per stuk te kunnen blijven. Kom daar eens om in de regio Amsterdam ! Maar we willen natuurlijk ook vooraf het bouwrijp maken, en overigens ook de stadsverdichting, verduurzaming, functiemenging, (multi-)cultuur – de basis echter, eenvoudigweg bouwen en dan ( betaalbaar ) wonen, hoeft géén probleem te zijn.
Blijft over de grondprijs. Er komt op aarde geen oppervlak bij ! Slechts verdichting van het gebruik van het bestaande oppervlak biedt nog wat perspectief. Vandaar dat het zo zinnig lijkt om een systeem van erfpacht te hebben. De aarde is van iedereen !

Einde erfpacht ? De vastgoedbubbelaars juichen. http://www.vastgoedjournaal.nl/news/14321/57/Einde-erfpacht-voor-Amsterdam-na-bijna-120-jaar-in-zicht/

Uw eigen grachtenpandje uit de 3D printer ? Hoe een grachtenpand uit de 3-D printer te laten rollen .

Of heeft u nog wat puin over, bijvoorbeeld na een aardbeving ? In de Amsterdamse haven wordt gewerkt aan De Mobiele Fabriek, een kleine puinverwerker die met een container kan worden ingevlogen om overal waar dat gewenst is, uit puin ter plekke modulaire bouwblokken te maken.

Petitie tegen huurexplosie

Teken ook de online petitie tegen de huurexplosie ! Kijk op

http://petities.nl/petitie/stop-de-huurexplosie

Houdt huren betaalbaar! Vele huurders kunnen de huurlasten niet meer betalen. De huren stijgen enorm. Verhuizen wordt steeds moeilijker omdat van een leeg gekomen woning de huur explosief stijgt. Starters, met name jongeren, kunnen in de eigen omgeving geen woning krijgen omdat de sociale woningbouw stopt of onbetaalbaar wordt. Wij, huurders en sympathisanten, steunen de door al honderden bewonersorganisaties ondertekende petitie: “Stop de huurexplosie”

Heeft u vragen over deze petitie, neemt u dan contact op met de petitionaris:

secretariaat [bij] ibw-n.nl

Voor meer informatie over de petitie, zie Initiatief voor Betaalbaar Wonen – Amsterdam Noord.

Bereken uw huurverhoging bij de Woonbond : http://www.huurdersvereniging-amsterdam.nl/over-de-ha/bereken-huurverhoging/

Elders in het land worden protestacties georganiseerd tegen de huurexplosie. Bijvoorbeeld in Salland : http://www.eerstehulpbijhuren.nl/salland