Tag Archives: lokale politiek in Amsterdam

Eilandenoverleg wil reageren

Op woensdag 15 oktober 2014 heeft het Eilandenoverleg weer een voortgangsoverleg, dit keer in de Oosterkerk. Ter sprake komt dan o.m. de volgende concept-reactie op een concept-plan van het bestuur van Stadsdeel Centrum.

In het concept-jaarplan Gebied Oost 2015 vermeldt het stadsdeel Centrum, in paragraaf 2.2.2 op pagina 9/10:
“[pagina 9] 2.2.2 Behoud sociale huurwoningen

Het stadsdeel heeft geen bevoegdheden op het gebied van behoud van sociale huur. In gebied Oost is dit wel een prominent gespreksonderwerp. Bewoners maken zich zorgen over het behoud van voldoende sociale huur. Het percentage sociale huur op de
[pagina 10 ]
Oostelijke Eilanden is hoog, het is echter de afgelopen jaren afgenomen. Dit zal de komende jaren verder afnemen. Dit komt met name door de bouw van nieuwe woningen waarbij een groter deel koop en vrije sector is dan sociale huur. De corporaties hebben de afgelopen jaren een deel van het sociale bezit verkocht dan wel geliberaliseerd. De grote corporaties op de Oostelijke Eilanden hebben aangegeven dat het aantal woningen dat nog in aanmerking komt voor verkoop dan wel liberalisering verminderd wordt en dat een groter aandeel behouden blijft voor de sociale huur. De aanpak van scheef wonen wordt bepaald door rijksmaatregelen. Door mee te werken en ontwikkelaars aan te zetten om te bouwen voor middeninkomens ontstaat ruimte voor scheefwoners om te verhuizen. In gebied Oost staat een aantal grote kantoorpanden leeg. Het vastgestelde beleid is dat kantoorpanden groter dan 1000 m2 niet mogen worden omgezet in wonen. Nieuwe initiatieven om grote kantoorpanden om te zetten in wonen en die bijdragen aan de gewenste gebiedsontwikkeling, worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur besluit vervolgens of er van het beleid kan worden afgeweken.”

In een concept-reactie van het Eilandenoverleg wordt daarop gereageerd met:
“Het Eilandenoverleg heeft twijfels bij de uitspraak op blz. 10 dat de grote corporaties op de Oostelijke Eilanden hebben aangegeven dat het aantal woningen dat in aanmerking komt voor verkoop dan wel liberalisering verminderd wordt en dat een groter aandeel behouden blijft voor sociale huur. Dat is namelijk niet wat wij op dit moment waarnemen en wij horen dit
ook niet van de corporaties.
Voor het Entrepotdok heeft De Alliantie lijsten getoond aan de bewonerscommissie waaruit blijkt dat alle woningen met drie of meer kamers in de vrije sector verhuurd gaan worden. De gangbare praktijk is dat dit uitbesteed wordt aan makelaars, die ze adverteren voor meer dan € 1200 per maand. Dit huurbeleid biedt onzes inziens geen zicht op behoud van sociale huur en zelfs niet op kansen voor de middengroepen, want dan zouden de huren in de categorie € 700 – € 1000 moeten vallen.
In de andere sociale huurcomplexen op de Oostelijke Eilanden zien wij dat alle woningen verkocht worden en geen enkele woning opnieuw sociaal verhuurd wordt. Doordat de marktprijzen de laatste maanden sterk gestegen zijn, dreigen de voormalige huurwoningen niet eens meer toegankelijk te zijn voor de middengroepen. Ook Het Eilandenoverleg dringt er bij het stadsdeel op aan om wat er in 2015 gebeurt met de vrijkomende sociale huurwoningen per corporatie en per eiland zorgvuldig te monitoren. Te vaak in het verleden zijn door de corporaties toezeggingen gedaan die niet worden nagekomen. U stelt dat er door mee te werken en ontwikkelaars aan te zetten tot bouwen voor middengroepen er ruimte ontstaat voor scheefwoners om te verhuizen. Wij constateren dat het op deze manier vrijmaken van sociale huurwoningen geen enkele winst oplevert voor het aantal sociale huurwoningen, want ze worden allemaal verkocht of in de vrije sector verhuurd. Ook dringen wij erop aan dat nader gepreciseerd wordt welke huur- en koopprijzen u toegankelijk acht voor de middengroepen. ”

Sociale woningvoorraad Amsterdam

Het nieuw gesloten coalitieakkoord tussen SP, VVD en D66 kan verschillend worden geïnterpreteerd waar het betreft de sociale woningvoorraad.
In de gemeenteraad van Amsterdam is er een interpellatie geweest van de raadsleden mevrouw Moorman en de heer Groot Wassink d.d. 30 juni 2014 inzake uiteenlopende uitingen in de media over de ambitie van het college met betrekking tot de sociale woningvoorraad.
Klik hier voor de tekst van die interpellatie op de website van de gemeente Amsterdam, of hier voor een PDF-je ervan.

Inmiddels heeft Ymere gereageerd. Klik hier voor het bericht in Het Parool, of hier voor een PDF-je ervan.

De Huurdersvereniging Centrum houdt de zaak nauwlettend in de gaten. Klik hier voor hun webpagina daarover.

Inmiddels heeft ook het magazine NUL20 een artikel gepubliceerd over de sociale voorraad in Amsterdam-Centrum, dat ook beschikbaar is op deze website. Zie hier.

Brief aan HA

De initiatiefgroep “Stop De Uitverkoop Van Sociale Huurwoningen Op De Oostelijke Eilanden” heeft de Huurdersvereniging Amsterdam de volgende brief gestuurd ter ondersteuning van hun standpunt :

Aan het bestuur van Huurdersvereniging Amsterdam

Geachte bestuursleden,

Wij zijn heel blij met jullie Open brief aan de formateurs van het nieuwe College, waarin gepleit wordt voor het hanteren van een ondergrens van 55% sociale huurwoningen.

Wij van “Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop van sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden” voelen ons hierdoor erkend en gesteund bij onze activiteiten om de doelstellingen voor onze buurt te verwerkelijken.

Wij wensen u met het behartigen van de huurdersbelangen in de sociale huursector veel succes, zeker wanneer de onderhandelingen over BADS III van start gaan.

Voor de Initiatiefgroep

Annelies Groot en Jeanine Langbroek

Energiezuinig door renovatie

20140417_installatie_nl_Fotoalbum_Het_Breed
In Amsterdam-Noord wordt het complex Het Breed energiezuinig gerenoveerd. Het Breed is stedenbouwkundig van historische waarde. De renovatie vindt gefaseerd plaats, volgens een stricte planning: in 2016 moet het project klaar zijn. Corporatie Ymere is opdrachtgever van de renovatie. Drie jaar lang zijn heel veel bedrijven permanent betrokken geweest bij de renovatie. In december 2013 is het eerste blok opgeleverd. De CO2-uitstoot wordt met de helft gereduceerd, door duurzame opwekking maar ook isolatie van het volledig nieuwe netwerk van kanalen voor energiedistributie en ventilatie. In totaal 1200 vierkante meter zonnecollectoren zorgen voor warm tapwater. Op het dak komen drukverhogende MX-dakventilatoren, en per 10 woningen 3 mechanische dakventilatoren. Eneco Warmte en Koude verzorgt de renovatie van de installatie. De elf woongebouwen hebben 4 ketelhuizen. In elk ketelhuis staan 5 ketels met een vermogen van 500 MegaWatt, 3 voor verwarming en 2 als backup voor tapwater. Elk ketelhuis heeft buffervaten voor de opgeslagen zonnewarmte. Er worden ook circulatiepompen voor de buffervaten van het zonnecollectorensysteem geïnstalleerd. En er worden voorzorgen getroffen opdat tijdens de renovatie stofvrij gewerkt wordt.

 

Meer info : http://www.installatie.nl/foto/id35-het-breed-energiezuinige-renovatie-1176-woningen.html

Leidraad Energetische Stedenbouw ( LES ) : http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dienst-ruimtelijke/les-leidraad/energiepotentieatlas/

Energie atlas Amsterdam : http://maps.amsterdam.nl/energie_gaselektra/

Akkoord bestuurscommissie

In het onlangs gesloten Akkoord Bestuurscommissie van stadsdeel Amsterdam-Centrum voor de periode 2014-2018 is onder het hoofdje “Knelpunten” een paragraaf Wonen opgenomen :

“D66 GroenLinks en PvdA vinden een gemengde binnenstad van groot belang. Middeninkomens moeten meer kans krijgen op wonen in de binnenstad. De partijen spreken af dat er de komende jaren veel minder sociale huurwoningen worden verkocht of geliberaliseerd dan nu het geval is. In wijken met minder dan 45% sociale voorraad, zoals de Jordaan, moet er een verkoopstop komen en worden de vrijkomende sociale huurwoningen weer sociaal verhuurd. In wijken met meer dan 45% sociale voorraad, exclusief studentenhuisvesting, zal zeker de helft van de vrijkomende sociale huurwoningen weer sociaal worden verhuurd. De andere helft mag worden omgezet naar middenhuur (700-1000 euro) op voorwaarde dat die woningen binnen dat prijssegment aangeboden blijven. De coalitie spant zich in om ook in de particuliere (verhuur) markt meer ruimte te creëren voor middengroepen. Om dit te bereiken wordt gestuurd op het behoud van de voorraad kleine woningen. Zittende huurders moeten met woonlastgarantie kunnen verhuizen naar een beter passende woning. Bij bewoners die aangepast moeten gaan wonen is het uitgangspunt dat zij zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt moeten kunnen blijven wonen. Handhaving op slecht onderhoud en brandonveiligheid van woningen en studentenhuisvesting krijgt hogere prioriteit. “

Stookkosten

hilwiscomplex

In een commercieel verhuurd complex in Amsterdam-Zuid zijn de servicekosten van 93 huurders door de Huurcommissie met 70 procent verlaagd. Door verouderde transportleidingen die sinds de ingebruikname van de collectieve installatie in 1932 nooit vervangen zijn, waren de stookkosten extreem opgelopen. Een investering in het plaatsen van individuele ketels, in ruil voor een redelijke huurverhoging, had die hoge stookkosten kunnen voorkomen.
Ook dat komt weer door wel erg weinig maatschappelijk gebonden, weinig sociaal verantwoorde verkoop van huurwoningen. Steeds minder huurders betekent in dat geval steeds minder bewoners die van de collectieve installatie gebruik maken, en aan het restant huurders wordt vervolgens niet al teveel zorg meer besteed.
Klik hier voor een webpagina van de Woonbond over die uitspraak van de Huurcommissie.

Lokale energie

In een recente tweet wijst Joop Lahaise op het belang van lokale energieopwekking, met als voorbeeld het eigen energiebedrijf van de Haarlemmermeer. Hij wijst op het verkiezingsprogrammaprogramma voor de bestuurscommissie Amsterdam-Centrum van de PvdA-Centrum. Daarin staat onder meer :

“Alternatieve energie voor iedereen

Duurzaamheid mag niet alleen zijn weggelegd voor wie het zich kan permitteren maar wordt een vanzelfsprekendheid voor alle Amsterdammers. Zo wordt Amsterdam een stad waar duurzame consumptie en hergebruik standaard is. De PvdA wil dat Amsterdammers de mogelijkheid krijgen om zelf zonnepanelen te plaatsen. Lage inkomens krijgen hiervoor subsidie en regelgeving die plaatsing onnodig in de weg zit, wordt weggenomen. Met woningcorporaties spreken we af dat huurders hun eigen energie mogen opwekken en dat bewoners daarbij worden ondersteund.”

Klik hier voor dat verkiezingsprogramma.
Klik hier voor de pagina over energie en wonen op deze website.