Papier is geduldig

Bads_II Preambule par. 2:

2. Partijen gaan onverkort voor een ongedeelde stad waarin mensen ongeacht hun inkomen,  opleiding en achtergrond in alle wijken van de stad kunnen wonen en keuzemogelijkheden hebben op de woningmarkt. Een stad met gemengde wijken, waarbij die menging niet noodzakelijk op blok- of complexniveau geldt. Een open stad die toegankelijk is voor nieuwkomers, die volop kansen biedt, die ruimte geeft voor diversiteit, zonder de ogen te sluiten voor problemen. Segregatie wordt aangepakt, door stedelijke vernieuwing en differentiatie, ondersteund door de sociale pijler. Ook voor groepen zoals jongeren en studenten, ouderen, gehandicapten en grote gezinnen willen partijen een extra inspanning doen.

Convenant:

Artikel 11 Gewijzigde omstandigheden/wijzigingen
1. Dit Convenant wordt afgesloten met in achtneming van de aanbiedingsafspraken die zijn overeengekomen in Bouwen aan de Stad II, periode 2011 t/m 2014. Deze waarborgen dat alle inkomensgroepen voldoende aan bod komen op de Amsterdamse woningmarkt. De ontwikkeling van de voorraad en de doelgroep wordt, conform artikel 10, door een tweetal rapportages in beeld gebracht. Het totaal aan ontwikkelingen kan aanleiding zijn tot overleg of nadere afspraken tussen partijen.
2. Met de overeenkomst ‘Bouwen aan de Stad II voor de periode 2011-2014’ denken partijen tot en met 2020 met een uitloop tot en met 2025 circa 12.000 sociale huurwoningen te realiseren (waarvan 7.500 opgenomen in Vereveningsfondsplannen) en 30.000 reguliere sociale huurwoningen te verkopen en 5.000 woningen te verkopen via Koopgarant (of daarmee gelijk te stellen constructies). Daarnaast denken partijen dat corporaties in de komende 4 jaar 48.000 á 72.000 labelstappen zullen zetten in hun bezit. Als in 2015 blijkt dat in betekenende mate wordt afgeweken van de in dit artikel genoemde aantallen en daarmee de ongedeelde stad in gevaar komt, zullen partijen in overleg treden over de herijking van deze afspraken.

Bads-II Preambule par. 6 en Convenant art. 11 lid 3:

3. Partijen spreken af om opnieuw met elkaar in overleg te treden over de uitwerking van de afspraken wanneer zich externe omstandigheden voordoen (zoals ontwikkelingen in het Rijksbeleid of economische ontwikkelingen) die het nakomen van de afspraken sterk bemoeilijken.

Bads- II hst. 14 par.60 en Art. 3 lid 8 Convenant over differentiatie:

8. Partijen zien de verkoop van sociale huurwoningen als een instrument om een bijdrage te leveren aan het tot stand brengen van een meer gedifferentieerd woningaanbod. Partijen stimuleren de differentiatie van de volgende wijken en buurten in marktgebied 1: IJsselbuurt, Diamantbuurt, Marathonbuurt, Oostelijke eilanden/Kadijken.

Convenant over monitoren:

 Artikel 10 Rapportage
1. Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam rapporteert ieder halfjaar over het aantal woningen dat is aangemeld voor splitsing en het aantal woningen dat is verkocht. Deze aantallen worden uitgesplitst naar corporatie, naar marktgebied en naar stadsdeel  respectievelijk deel van een stadsdeel.

BADS- II hst. 5 par. 23 over labelen:

23 Partijen spreken af dat corporaties woningen met een huur onder de hoge aftoppingsgrens (€ 554,76 prijspeil 2011) kunnen labelen om met voorrang te verhuren aan de groep die in aanmerking komt voor huurtoeslag (de primaire doelgroep).

BADS-II over grenzen:

14 Ruimte bij verkoop van sociale huurwoningen
53 Het Convenant Splitsen en Verkoop Sociale Huurwoningen 2008 t/m 2016 wordt verlengd tot en met 2020. De bestaande afspraak dat er geen limiet is aan het splitsen van corporatiewoningen wordt met deze overeenkomst herbevestigd. Stadsdelen kunnen in het kader van verkoop van sociale huurwoningen geen buurtquota of daaraan verwante beperkingen hanteren.

Maar wel:

57 Koopgarant zal in alle marktgebieden vrijelijk worden toegepast. Het is nadrukkelijk de intentie van alle partijen om ook Koopgarant aan te bieden in marktgebied 1. Indien bij de jaarlijkse monitoring blijkt dat Koopgarant specifiek in marktgebied 1 sterk achterblijft bij de reguliere verkoop, worden er mogelijk aanvullende afspraken gemaakt.
59 Corporaties zorgen ervoor dat er in marktgebied 1 tenminste 47.000 woonruimten in hun bezit blijven. Dit aantal is gebaseerd op 30% van het totaal aantal woonruimten in marktgebied 1 op
1 januari 2010.

BADS-II:

7 Wijkaanpak
35 Partijen zijn het er over eens dat de Wijkaanpak als methode wordt voortgezet. Dat wil zeggen: gebiedsgericht werken, hoge mate van bewonersbetrokkenheid, invloed en activering van bewoners, in coalities en met accent op de thema’s leefbaarheid, leren en opgroeien, participatie en armoede. Doel is de verbetering van de wijken vast te houden en de inspanningen van alle partijen daarop te richten. De doelstelling van gemengde wijken blijft daarbij overeind.

Overig:

 

16 Inzet erfpachtdeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

 

In par. 31 van BADS_II is sprake van onttrekken van woningen aan sociale voorraad tbv middensegment, mits huur < 930 blijft. Door Donnerpunten is dit omgedraaid en zijn huren vogelvrij.

Op een dergelijke situatie is Preambule par. 6 van toepassing.

Lees hier de volledige stukken.

Leave a Reply