Shortstay klachten

Er zit een stijgende lijn in het aantal klachten over short stay, bericht het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Zie hier.
Ook Het Parool meldt klachten over de woningmarkt. Juist moderne appartementencomplexen die vermogende bewoners naar de achterstandswijken in de stad moeten trekken, blijken soms deels te worden bevolkt door criminelen die prostitutie, hypotheekfraude, belastingfraude en/of illegale hotelkamerverhuur bedrijven en daarmee overlast veroorzaken. Zie hier.

Democratiseer TTIP

Zoals zoveel andere, waarschuwt ook deze website tegen de vastgoed-zeepbellen en de overlast van het wangedrag in de financiële sector. Al sinds 2008, toen de kredietcrisis in volle omvang uitbrak, wordt er gepoogd om de financiële sector weer in het gareel te krijgen. Recent nog pleitten de kamerleden Henk Nijboer en Astrid Oosenbrug voor het flink aanhalen van de teugels.
Tegelijk worden er helaas top-down initiatieven gestart die de deregulering van financiële markten, na alles wat er fout is gegaan in de recente kredietcrisis, juist verder proberen aan te jagen. Onderhandelingen over internationale handelsverdragen op een niveau waarop geen enkele rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging beschikbaar is, zijn daarbij de hefboom. De FNV wijst op dit gevaar, en de internationale vakbeweging gaat nu vóór in het formuleren van eisen. De internationale vakbeweging wordt daarbij geholpen door WikiLeaks, zo blijkt op een ITUC webpagina van 26 juni 2014.
Op 10 september 2014 waarschuwt Bits Of Freedom, dat haast met deze handelsverdragen onterecht is, zie hier.
Daarom roept men op tot online actie :

mail “Maak teksten CETA en TTIP openbaar” naar Buitenlandse Zaken.

trojan_horse_TTIP_outside_Danish_Parliament

Betaalrisico en leegstand

In 2012 is het aantal huishoudens met betaalrisico volgens het Planbureau voor de Leefomgeving opgelopen tot 510.000 in Nederland, een verdubbeling sinds 2002.

En in 2013 is de leegstand van winkels en kantoren verder toegenomen.

Aanvulling 15 september 2014 : in Amsterdam Nieuw-West, in de Bierens de Haanstraat, staan woningen te verpauperen door leegstand, omdat Ymere geen geld meer zou hebben voor de geplande renovatie.Zie dit bericht. Merkt u leegstand op ? In het Centrum in Amsterdam kunt u dan gebruik maken van het meldpunt leegstand.

In die situatie blijken de grote banken tegelijkertijd hun beloningen weer verder te kunnen opvoeren.

Dat alles terwijl bezittingen in Nederland helaas op dit moment vooral in vastgoed zitten ( ook als PDF-je ).

Inmiddels kan woningcorporatie Vestia nu 5500 sociale huurwoningen verkopen aan een Beierse investeerder om de opgelopen schulden deels af te lossen, nu de prijs van vastgoed weer oploopt.

Mensen zijn overbodig in een economie die zo is ingericht, vastgoed is alles. Het lijkt warempel wel een economische neutronenbom ! Is het langzamerhand niet eens tijd om iets te gaan doen aan de geprivatiseerde virtuele bankbiljettenpers, ofwel het privilege van girale geldschepping in handen van de private banken ?

Zo komt Amsterdam te kijk te staan als de stad van de precaire woonvormen, zoals bij ARTE in september 2014, ook te zien op Youtube, zie hier .

Sociale woningvoorraad Amsterdam

Het nieuw gesloten coalitieakkoord tussen SP, VVD en D66 kan verschillend worden geïnterpreteerd waar het betreft de sociale woningvoorraad.
In de gemeenteraad van Amsterdam is er een interpellatie geweest van de raadsleden mevrouw Moorman en de heer Groot Wassink d.d. 30 juni 2014 inzake uiteenlopende uitingen in de media over de ambitie van het college met betrekking tot de sociale woningvoorraad.
Klik hier voor de tekst van die interpellatie op de website van de gemeente Amsterdam, of hier voor een PDF-je ervan.

Inmiddels heeft Ymere gereageerd. Klik hier voor het bericht in Het Parool, of hier voor een PDF-je ervan.

De Huurdersvereniging Centrum houdt de zaak nauwlettend in de gaten. Klik hier voor hun webpagina daarover.

Inmiddels heeft ook het magazine NUL20 een artikel gepubliceerd over de sociale voorraad in Amsterdam-Centrum, dat ook beschikbaar is op deze website. Zie hier.

Balanscrisis hardnekkig

Net als in de USA onmiddellijk na het uitbreken van de kredietcrisis, is nu, in een langzamer tempo, in heel de Europese Unie een brutale roof gaande, vooralsnog onzichtbaar voor de statisticus. Armoede door hypotheken onder water, verborgen werkloosheid, geprecariseerde “tijdelijke” woonvormen samen met huisuitzettingen gaan gepaard met brutale afwaarderingen en even later brutaal tegen dumpprijzen opkopen van almaar leegstaand vastgoed en andere maatschappelijk suboptimaal gemobiliseerde financiële waarden. Daar waar de gevolgen gemerkt worden op de “grond”, daar komen de effecten neer op bijna een soort ethnische zuivering.
Professor Saskia Sassen betoogt, dat Griekenland, Portugal en Spanje geen uitzonderingen zijn, maar eerder uitvergroting van wat elders in de EU evenzeer toeslaat, ook in Duitsland en de Scandinavische landen.
Al die zware klappen gaan inmiddels gepaard met een lichte groei van de economie. Dat is nog verre van een volledig herstel, en zou zelfs verhullend kunnen werken ! Er is groei, we zouden nu dus terug zijn op het goede spoor ? Met zombiebanken in de EU ? En terwijl huishoudens met hun hypotheek onder water staan, midden- en kleinbedrijf onder druk staat, zelfstandigen zonder personeel met kleinere omzetten kampen, gepensioneerden met lagere pensioenen en hogere lasten worstelen, werkenden onder toenemende werkstress lijden, en werkzoekenden in een toestand van bijna volledige hopeloosheid terecht dreigen te komen ?

Zie http://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/saskia-sassen/what-all-is-getting-expelledand-once-expelled-is-invisible

Ook hoofeconoom Claudio Boro van de Bank for International Settlements ( BIS ) waarschuwt dat de gevolgen van de kredietcrisis niet over zijn. Een balanscrisis is nu eenmaal heftig. Hij spreekt van een “deceptively stable disequilibrium” . Hij roept op tot “hervormingen” en daarmee bedoelt hij minder publieke en private schulden. Maar hij spreekt daarbij met geen woord over :

  • bezuinigen op fossiele energie
  • aanjagen van duurzamere alternatieven
  • het toenemende “schaduwbankieren” ( “shadow banking” )
  • het privilege van geldschepping door private banken dat geheel uit de pas is gaan lopen met de maatschappelijk wenselijke uitvoering van die nutsfunctie
  • de economische en maatschappelijke gevolgen van alsmaar toenemende ongelijkheid

Over zijn recente waarschuwing bericht nu.nl, of zie ook de blog perdidostreetschool.
Klik hier of hier voor een recent document van zijn hand over de kredietcrisis.

Inmiddels wordt gelukkig wél iets ondernomen tegen absurde topinkomens in de publieke en semi-publieke sector. Zie de rijksoverheid.

En het wordt iets makkelijker gemaakt om lokaal je eigen energie op te wekken. Zie ook de rijksoverheid.

Allemaal erg nodig. Want Europese toestanden zijn op dit moment erger dan Amerikaanse ! ( PDF-je ).

Nieuw college-akkoord

Amsterdam heeft een nieuw college. Het gesloten college-akkoord begint, na de introductie, meteen met een hoofdstuk over de volkshuisvesting getiteld “Woningbouw op gang”. In “nul20” reageert Gerard Anderiesen met een kritisch stuk dat benadrukt dat ruimtelijke ordening volledig uit beeld lijkt te zijn geraakt.

Brief aan HA

De initiatiefgroep “Stop De Uitverkoop Van Sociale Huurwoningen Op De Oostelijke Eilanden” heeft de Huurdersvereniging Amsterdam de volgende brief gestuurd ter ondersteuning van hun standpunt :

Aan het bestuur van Huurdersvereniging Amsterdam

Geachte bestuursleden,

Wij zijn heel blij met jullie Open brief aan de formateurs van het nieuwe College, waarin gepleit wordt voor het hanteren van een ondergrens van 55% sociale huurwoningen.

Wij van “Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop van sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden” voelen ons hierdoor erkend en gesteund bij onze activiteiten om de doelstellingen voor onze buurt te verwerkelijken.

Wij wensen u met het behartigen van de huurdersbelangen in de sociale huursector veel succes, zeker wanneer de onderhandelingen over BADS III van start gaan.

Voor de Initiatiefgroep

Annelies Groot en Jeanine Langbroek