Category Archives: europese politiek

Democratiseer TTIP

Zoals zoveel andere, waarschuwt ook deze website tegen de vastgoed-zeepbellen en de overlast van het wangedrag in de financiële sector. Al sinds 2008, toen de kredietcrisis in volle omvang uitbrak, wordt er gepoogd om de financiële sector weer in het gareel te krijgen. Recent nog pleitten de kamerleden Henk Nijboer en Astrid Oosenbrug voor het flink aanhalen van de teugels.
Tegelijk worden er helaas top-down initiatieven gestart die de deregulering van financiële markten, na alles wat er fout is gegaan in de recente kredietcrisis, juist verder proberen aan te jagen. Onderhandelingen over internationale handelsverdragen op een niveau waarop geen enkele rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging beschikbaar is, zijn daarbij de hefboom. De FNV wijst op dit gevaar, en de internationale vakbeweging gaat nu vóór in het formuleren van eisen. De internationale vakbeweging wordt daarbij geholpen door WikiLeaks, zo blijkt op een ITUC webpagina van 26 juni 2014.
Op 10 september 2014 waarschuwt Bits Of Freedom, dat haast met deze handelsverdragen onterecht is, zie hier.
Daarom roept men op tot online actie :

mail “Maak teksten CETA en TTIP openbaar” naar Buitenlandse Zaken.

trojan_horse_TTIP_outside_Danish_Parliament

Balanscrisis hardnekkig

Net als in de USA onmiddellijk na het uitbreken van de kredietcrisis, is nu, in een langzamer tempo, in heel de Europese Unie een brutale roof gaande, vooralsnog onzichtbaar voor de statisticus. Armoede door hypotheken onder water, verborgen werkloosheid, geprecariseerde “tijdelijke” woonvormen samen met huisuitzettingen gaan gepaard met brutale afwaarderingen en even later brutaal tegen dumpprijzen opkopen van almaar leegstaand vastgoed en andere maatschappelijk suboptimaal gemobiliseerde financiële waarden. Daar waar de gevolgen gemerkt worden op de “grond”, daar komen de effecten neer op bijna een soort ethnische zuivering.
Professor Saskia Sassen betoogt, dat Griekenland, Portugal en Spanje geen uitzonderingen zijn, maar eerder uitvergroting van wat elders in de EU evenzeer toeslaat, ook in Duitsland en de Scandinavische landen.
Al die zware klappen gaan inmiddels gepaard met een lichte groei van de economie. Dat is nog verre van een volledig herstel, en zou zelfs verhullend kunnen werken ! Er is groei, we zouden nu dus terug zijn op het goede spoor ? Met zombiebanken in de EU ? En terwijl huishoudens met hun hypotheek onder water staan, midden- en kleinbedrijf onder druk staat, zelfstandigen zonder personeel met kleinere omzetten kampen, gepensioneerden met lagere pensioenen en hogere lasten worstelen, werkenden onder toenemende werkstress lijden, en werkzoekenden in een toestand van bijna volledige hopeloosheid terecht dreigen te komen ?

Zie http://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/saskia-sassen/what-all-is-getting-expelledand-once-expelled-is-invisible

Ook hoofeconoom Claudio Boro van de Bank for International Settlements ( BIS ) waarschuwt dat de gevolgen van de kredietcrisis niet over zijn. Een balanscrisis is nu eenmaal heftig. Hij spreekt van een “deceptively stable disequilibrium” . Hij roept op tot “hervormingen” en daarmee bedoelt hij minder publieke en private schulden. Maar hij spreekt daarbij met geen woord over :

  • bezuinigen op fossiele energie
  • aanjagen van duurzamere alternatieven
  • het toenemende “schaduwbankieren” ( “shadow banking” )
  • het privilege van geldschepping door private banken dat geheel uit de pas is gaan lopen met de maatschappelijk wenselijke uitvoering van die nutsfunctie
  • de economische en maatschappelijke gevolgen van alsmaar toenemende ongelijkheid

Over zijn recente waarschuwing bericht nu.nl, of zie ook de blog perdidostreetschool.
Klik hier of hier voor een recent document van zijn hand over de kredietcrisis.

Inmiddels wordt gelukkig wél iets ondernomen tegen absurde topinkomens in de publieke en semi-publieke sector. Zie de rijksoverheid.

En het wordt iets makkelijker gemaakt om lokaal je eigen energie op te wekken. Zie ook de rijksoverheid.

Allemaal erg nodig. Want Europese toestanden zijn op dit moment erger dan Amerikaanse ! ( PDF-je ).

Geldpers

Geen geldpers zonder register?
In mei 2016 vertelt europarlementariër Paul Tang op BNR radio hoe hij nog steeds lessen uit de bankencrisis wil blijven trekken. Luister naar zijn pleidooi voor een register van securitisaties, en daarmee voor maatschappelijke transparantie bij doorverkoop van risicodragende private bankproducten naar een moeilijk te volgen wereld van schaduwbankieren waarin eventuele rommelhypotheken verborgen zouden kunnen blijven, op http://www.bnr.nl/player/archief/20160520122010360
Wie weet lukt het toch nog eens om de digitale geldpers onder maatschappelijke randvoorwaarden te laten functioneren. Zie voor de wildgroei aan digitaal geld :

Courtesy of: The Money Project


logo

Op de website onsgeld.nu wordt uitgelegd, hoe de achtergrond van de vastgoedzeepbel kan worden begrepen als een privatisering van het privilege van geldschepping. Dat lijkt op de aloude “bankbiljettenpers”, maar dan in een moderne elektronische vorm, ofwel “virtueel”. De virtuele bankbiljettenpers in handen van private banken schept geld uit het niets door elektronisch leningen uit te zetten. Girale geldschepping door balansverlenging. Zo groeien de schulden ( waaronder de hypotheekschulden ) tegelijk met de economische groei. Is er eindelijk weer eens een procentje economische groei, dan gaat dat gepaard met slechts 0,03 procentpunt groei van het papieren en munt-geld ( chartaal geld ), en tegelijk 0,97 procentpunt groei van het elektronische geld ( giraal geld ). DNB houdt het op 0,087 respektievelijk 0,913, zie hier . Dat elektronische geld betreft schulden, zoals hypotheekschulden. Worden langs elektronische weg schulden afgelost, dan krimpt de economie. Private geldschepping mag dan zeer gericht zijn op een in financiële zin competitieve economie ( “marktconform” ), tegelijk is die ook inherent pro-cyclisch en een versterker van de vier grote thema’s van het marktfalen ( marktmacht, informatie incongruentie, externe effecten en publieke goederen ),
Men stelt voor om voortaan het recht tot scheppen van geld weer tot monopolie te maken van een publiekrechtelijk orgaan, en aan private handelsbanken het recht tot geldschepping volledig te ontnemen. Er blijft dan slechts één geldsoort over, M0 . De discussie welke voorwaarden er zouden moeten worden gesteld aan de nutsfunctie van het geldscheppen is tot nu toe amper of niet gevoerd. Dat lijkt nu te gaan veranderen. Onlangs heeft de Tweede Kamer het Burgerinitiatief Ons Geld uitgenodigd voor een openbare commissievergadering, een hoorzitting, die op 14 oktober 2015 is gehouden. Op het YouTube-kanaal van de Tweede Kamer is daarvan een opname gepubliceerd. Neem de tijd, 2uur en 29 minuten, om nog eens terug te kijken naar het rondetafelgesprek Geldstelsel:

Klik hier om terug te lezen hoe het burgerinitiatief ter bespreking van geldschepping in de volksvertegenwoordiging tot stand kwam.
Klik hier voor het voorstel om private banken het privilege van geldschepping te ontnemen.
Klik hier voor de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet over recente toename van de schuldenproblematiek.
Klik hier voor dezelfde geldhervormingsbeweging in het Verenigd Koninkrijk.
Klik hier voor de website “Banken in die Schranken” in de Bondsrepubliek.
Klik hier voor de website van “Monnaie Honnête”.
Of stap hier meteen naar de overkoepelende internationale website van International Money Reform.

house_2610263b
Lees hier hoe zelfs onze geachte premier Rutte moeite heeft met het idee, dat banken geld uit het niets scheppen “omdat dat inflatie veroorzaakt” ( en jawel : de vastgoedzeepbel ).
Lees hier hoe het geld voor uw hypotheek uit het niets is geschapen in een zeer profijtelijk business model.

Nieuws! Stop de persen! Lees hier hoe zelfs Paul Krugman, winnaar van de Nobelprijs voor economie in 2008, zich begint af te vragen of handelsbanken moeten worden weerhouden van het scheppen van ( elektronisch ) geld bij het uitzetten van leningen, al houdt hij nog een slag om de arm.

En op 23 oktober 2014 bespreekt Paul Krugman het nieuwe boek van Martin Wolf, “The Shifts and the Shocks: What We’ve Learned—and Have Still to Learn—from the Financial Crisis“.

 


We zijn inmiddels na het eerste weekend van april 2014 nog steeds in de slag met de naweeën van de kredietcrisis en de structuurfouten die toen aan het licht zijn gekomen. Europa is overeengekomen om te eisen dat banken weer fatsoenlijke buffers aanhouden. De nieuwe Europese Bankenunie eist dat. Banken zullen meer geld in kas moeten aanhouden. Een volgende stap is mogelijk. Die betreft de uitzonderingspositie van staatsobligaties. Die uitzondering zou ongedaan moeten worden gemaakt.
Klik hier voor het bericht over de bankenunie in Europa door Paul Tang, Europees lijsttrekker van de PvdA voor de Europese verkiezingen van 22 mei 2014.


Aanvulling : gelukkig groeien de betaal- en leen-alternatieven. Naast de eerlijke bankwijzer, en crowdfunding bestaan er al gelocaliseerde betaalsystemen ( LETS ) en volledig digitaal Open Source peer-to-peer geld ( Bitcoin ). Het mag dan ook niet verbazen dat de zoektocht naar alternatieven doorgaat. Op dinsdag 8 juli 2014 meldde Wired, dat het technisch brein achter Paypayl, Max Levchin, een zo transparant mogelijk alternatief voor de credit card begint. Daarnaast heeft ook het Platform Duurzame en Solidaire Economie op 8 mei 2014 een duidelijk standpunt geformuleerd over de toekomst van het bankieren, als reactie op het Maatschappelijk Statuut van de NVB : http://platformdse.org/toekomstgericht-bankieren-reactie-op-maatschappelijk-statuut-nvb/ . Op 5 september 2014 melden SOLV advocaten, dat de Nederlandse rechter op dit moment Bitcoin niet als geld erkent, maar men gaat in hoger beroep. Dat heeft geleid tot de actie-website Bitcoin is geld . En op 22 oktober 2015 meldt het blog Numrush dat er over handel die in Bitcoins wordt gedreven geen extra omzetbelasting hoeft te worden geheven, volgens een oordeel van het Europees Hof van Justitie.

betalen in het Internet of Things : Op 4 maart 2015 stelt Tim O’Reilly in een interview op venturebeat.com dat betalingen misschien wel heel anders van aard zullen worden als het Internet Of Things opkomt, helemaal zonder betaalapparaat en puur nog als slechts een transactie. Daarvan heeft op dit moment Silicon Valley nog helemaal geen besef, er worden nu slechts “smart things” verzonnen zonder systeemwijziging. En op 12 maart 2015 bericht Reuters dat IBM bezig is de blockchain technologie achter Bitcoin in te zetten ten behoeve van centrale banken, en dat meerdere centrale banken de bruikbaarheid van die blockchain technologie informeel overwegen en in recente rapporten als interessante innovatie bespreken.

enough_of_their_crisis_get_back_to_our_future

Waarschuwing : tegelijk worden er helaas top-down initiatieven gestart die de deregulering van financiële markten, na alles wat er fout is gegaan in de recente kredietcrisis, juist verder proberen aan te jagen. Onderhandelingen over internationale handelsverdragen op een niveau waarop geen enkele rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging beschikbaar is, zijn daarbij de hefboom. De FNV wijst op dit gevaar, en de internationale vakbeweging gaat nu vóór in het formuleren van eisen. De internationale vakbeweging wordt daarbij geholpen door WikiLeaks, zo blijkt op een ITUC webpagina van 26 juni 2014.
Op 10 september 2014 waarschuwt Bits Of Freedom, dat haast met deze handelsverdragen onterecht is, zie hier. Daarom roept men op: mail naar Buitenlandse Zaken, zie elders op deze website.

Nieuwsuur

Op maandag 13 oktober 2014  bracht Nieuwsuur een reportage over de wereldconomie en het geldsysteem.

Buffers van systeembanken

Op maandag 11 november 2014 bracht de Financial Times een artikel waarin wordt beschreven welke eisen in de maak zijn voor de Total Loss Absorbing Capacity ( TLAC ) van systeembanken ( G-SIBs ), ofwel hoe er kan worden geeist dat systeembanken voldoende buffers aanhouden.

Quantitative Easing ( QE )

In de Euro-zone is zojuist de schepping van 1100 miljard nieuwe Euro’s afgekondigd, nadat er al een jaar een inflatie onder het fel begeerde minimum van 2 % heerst. Afgelopen zondag 25 januari 2015 was onze onvolprezen Klaas Knot in Buitenhof nog bereid om tussen neus en lippen door op te merken dat, als er dan toch zo’n buitensporig zware maatregel wordt getroffen, men dat geld natuurlijk aan van alles en nog wat ZOU kunnen besteden. Helaas vroeg de aanwezige journaliste daarop niet dóór. Publieke geldschepping wordt nu als vanzelfsprekend doorgesluisd naar bangelijke private financiële instituties die hun verkeerde investeringen in staatsobligaties afgekocht zien worden. Dat heet dan eufemistisch QE, “quantitative easing” of kwantitatieve verruiming, niet veel meer dan een wegens gebrek aan gewicht omhoog gevallen mystificerend pseudo-concept. Een mystificatie die verhult dat met QE primaire anti-cyclische publieke geldschepping door een centrale bank kunstmatig gekoppeld wordt aan secundaire pro-cyclische private geldschepping. Geen verbazing zou het mogen wekken dat er weinig overblijft van de anti-cyclische werking. Tegelijk wordt wél de ( financiële ) ongelijkheid versterkt. Nieuw geld scheppen,  en dat meteen weggooien naar de opkoop van staatsobligaties.
En dat terwijl er nog zovéél zou moeten worden geïnvesteerd. Investeringen in betere infrastructuur in de BRD, investeringen in energietransitie, investeringen in een klimaatbestendiger Europa met betere afwatering en hogere dijken, investeringen in een beter ambtenarenapparaat in Griekenland en andere zuidelijke landen met een zwakker belastingsysteem, investeringen in onderwijs, en last but not least investeringen in sociale volkshuisvesting in plaats van in vastgoedzeepbellen en leegstand. Kortom, investeringen in maatschappelijk zinnige arbeid.

 En dat stokt nu in een Europa met véél te veel werkloosheid, en met nu tweemaal zoveel leegstand als dakloosheid. Marktfalen kan niet door de markt zelf, zonder publieke regulering, worden opgelost.

In februari 2016 wordt Quantitative Easing kritisch besproken in het gebouw van het Europees Parlement. Een livestream daarvan staat op http://www.qe4people.eu/livestream_conference_brussels .

20160217_qe4people

Behandel gelijk

Er is door de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting ( SGBV ) in 2011 een rapport ‘Gelijke Behandeling Volkshuisvesting’ opgesteld.
Daarin wordt beschreven hoe de huizenmarkt in Nederland een zeepbel is geworden, met Europa’s grootste hypotheekschuld per huishouden. De Stichting streeft naar een gelijke behandeling van kopen en huren in de volkshuisvesting.

Klik hier voor het rapport van de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting SGBV.
Op deze website is de SGBV eerder vermeld onder het kopje “Opinies”.

Hongarije straft daklozen

De Bond Precaire Woonvormen bericht, dat Hongarije dak- en thuislozen strafbaar stelt. De BPW heeft inmiddels een oproep gedaan aan de Hongaarse ambassadeur in Nederland om de strafbaarstelling ongedaan te maken. Naast aanhoudende protesten in Hongarije zelf, zijn er ook al protesten geweest tegen de strafbaarstelling van dakloosheid in Hongarije in Cluj-Napoca ( Roemenië ), Praag, Bangkok and Londen.
Klik hier om het bericht van de BPW te lezen.
Klik hier om de website van de vrijwilligersorganisatie “De Stad is voor iedereen” uit Hongarije te bezoeken.
Klik hier om Google Translate te bezoeken. Geef de URL op en de taal ervan, en druk op de knop “Translate”. Verwacht geen perfecte vertaling !

Wenen pleit voor volkshuisvesting

bik op de stad Wenen

Als initiatiefnemer onder de grote steden, heeft de stad Wenen gepleit vóór een sociale en duurzame volkshuisvesting. Burgemeester Michael Häupl rept van een democratisch initiatief dwars door partijgrenzen heen, zich verplichtend aan waarden van de Europese Unie. Het gaat om de sociale mix. Betaalbaarheid en kwaliteit van leven moeten worden bevorderd, in het licht van de aanhoudende bevolkingsgroei.
In Wenen is € 42.250 nu het maximum jaarinkomen tot welk burgers in aanmerking komen voor sociale huisvesting. En Wenen is toch écht deel van de Europese Unie en van de eurozone, nog steeds. Het initiatief richt zich direct op het Directoraat Generaal voor Concurrentie. Het DG Concurrentie is er al in geslaagd om in Zweden en Nederland sociale huisvesting verder te beperken dan in Wenen nu gangbaar is, onder het voorwendsel dat anders de concurrentie oneerlijk zou worden.
Klik hier voor de webpagina van de stad Wenen over sociale volkshuisvesting in het Duits, of hier voor een PDF-je.
Klik hier voor de vertaling van die webpagina van de stad Wenen over sociale volkshuisvesting naar het Engels, of hier voor een PDF-je.
Ook burgemeester van der Laan van Amsterdam pleit voor dat standpunt.
Klik hier voor een kort bericht daarover in NUL20, of hier voor een PDF-je van dat bericht.