Author Archives: webmaster

About webmaster

De initiatiefgroep Stop De Uitverkoop bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers die zich zorgen maken over volkshuisvestingskwesties. We zijn begonnen als bundeling van bewonerscommissies in de Oostelijke Binnenstad van Amsterdam.

Wooncoöperatie

De huidige huurexplosie is voorlopig nog niet afgelopen, zeker niet in Amsterdam binnen de ring. Misschien is huurkoop een oplossing ? De wooncoöperatie maakt het mogelijk. Zie http://www.partizanpublik.nl/place/amsterdam/ . Op die webpagina is ook het nulnummer van “De Wooncoöp” te downloaden. In paragraaf 9.3 wordt uitgelegd wat huurkoop zou kunnen doen om de woonlasten beheersbaar te houden.

Huurbescherming

De Bond Precaire Woonvormen waarschuwt voor verdere verruiming van de wetgeving rondom tijdelijke verhuur. Ditmaal wordt de clausule ‘dringend eigen gebruik’ aangegrepen ter verruiming. Huurbescherming is functioneel, want wonen is een sociaal grondrecht voor iedereen. Dat behoeft een goede rechtsbescherming. Op aandringen vanuit vastgoedbelangen wordt inmiddels zelfs de huurprijsbescherming van tijdelijke verhuur in te koop staande woningen bij de meeste recente wijziging van de Leegstandwet helemaal losgelaten. En zo kunnen tijdelijke huurders niet meer naar de huurcommissie als er problemen zijn. Wordt de roep van bewoners en woningzoekenden nog hoe dan ook gehoord ? De Bond is helaas om goede redenen groeiende, word ook lid voor € 30 per jaar.

Voor de volledige boodschap, klik hier.

Entrepotdok

Tijdens het Bewonersoverleg Entrepotdok van 18 oktober kwam er kritiek op de Alliantie. Wat betreft het onderhoud worden er teveel klachten doorgeschoven naar de Vereniging van Eigenaren ( VvE ).  In het Entrepotdok wil de Alliantie meer dan de helft van de woningen bij een nieuwe verhuring overhevelen naar de vrije sector (huren € 1200-1300). Alleen de tweekamerwoningen blijven in de sociale verhuur.

Stookjerijk trofee

De nominaties voor de Stookjerijk Trofee 2014 zijn bekend. Bij de corporaties :

 • Alckmaer uit Alkmaar
 • deltaWonen uit Zwolle
 • De Alliantie uit Amersfoort
 • De Sleutels uit Leiden
 • Talis uit Nijmegen
 • Vestia uit Rotterdam
 • woCom uit Helmond

En bij de huurdersorganisaties :

 • BoKS uit Utrecht
 • Centrale Huurdersraad uit Zwolle
 • Huurdersvereniging Bergopwaarts uit Helmond
 • Huurdersvereniging Haag Wonen uit Den Haag
 • IJsselmonde uit Rotterdam
 • De Klink uit Nijmegen
 • Noord-Kennemerland uit Alkmaar

Bij de gemeenteraden :

 • Den Haag
 • Enschede
 • Haarlem
 • Helmond
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Utrecht

Tijdens de Slotbijeenkomst op 20 november zullen de winnaars van de Stookjerijk Trofee bekend worden gemaakt. Dan zullen ook de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de financiële investeringen voor energiemaatregelen bij corporaties worden besproken, en de verschillen in energie­prestaties tussen corporaties en tussen huursectoren van gemeenten. Zie voor verdere informatie www.stookjerijk.nl .

Eilandenoverleg wil reageren

Op woensdag 15 oktober 2014 heeft het Eilandenoverleg weer een voortgangsoverleg, dit keer in de Oosterkerk. Ter sprake komt dan o.m. de volgende concept-reactie op een concept-plan van het bestuur van Stadsdeel Centrum.

In het concept-jaarplan Gebied Oost 2015 vermeldt het stadsdeel Centrum, in paragraaf 2.2.2 op pagina 9/10:
“[pagina 9] 2.2.2 Behoud sociale huurwoningen

Het stadsdeel heeft geen bevoegdheden op het gebied van behoud van sociale huur. In gebied Oost is dit wel een prominent gespreksonderwerp. Bewoners maken zich zorgen over het behoud van voldoende sociale huur. Het percentage sociale huur op de
[pagina 10 ]
Oostelijke Eilanden is hoog, het is echter de afgelopen jaren afgenomen. Dit zal de komende jaren verder afnemen. Dit komt met name door de bouw van nieuwe woningen waarbij een groter deel koop en vrije sector is dan sociale huur. De corporaties hebben de afgelopen jaren een deel van het sociale bezit verkocht dan wel geliberaliseerd. De grote corporaties op de Oostelijke Eilanden hebben aangegeven dat het aantal woningen dat nog in aanmerking komt voor verkoop dan wel liberalisering verminderd wordt en dat een groter aandeel behouden blijft voor de sociale huur. De aanpak van scheef wonen wordt bepaald door rijksmaatregelen. Door mee te werken en ontwikkelaars aan te zetten om te bouwen voor middeninkomens ontstaat ruimte voor scheefwoners om te verhuizen. In gebied Oost staat een aantal grote kantoorpanden leeg. Het vastgestelde beleid is dat kantoorpanden groter dan 1000 m2 niet mogen worden omgezet in wonen. Nieuwe initiatieven om grote kantoorpanden om te zetten in wonen en die bijdragen aan de gewenste gebiedsontwikkeling, worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur besluit vervolgens of er van het beleid kan worden afgeweken.”

In een concept-reactie van het Eilandenoverleg wordt daarop gereageerd met:
“Het Eilandenoverleg heeft twijfels bij de uitspraak op blz. 10 dat de grote corporaties op de Oostelijke Eilanden hebben aangegeven dat het aantal woningen dat in aanmerking komt voor verkoop dan wel liberalisering verminderd wordt en dat een groter aandeel behouden blijft voor sociale huur. Dat is namelijk niet wat wij op dit moment waarnemen en wij horen dit
ook niet van de corporaties.
Voor het Entrepotdok heeft De Alliantie lijsten getoond aan de bewonerscommissie waaruit blijkt dat alle woningen met drie of meer kamers in de vrije sector verhuurd gaan worden. De gangbare praktijk is dat dit uitbesteed wordt aan makelaars, die ze adverteren voor meer dan € 1200 per maand. Dit huurbeleid biedt onzes inziens geen zicht op behoud van sociale huur en zelfs niet op kansen voor de middengroepen, want dan zouden de huren in de categorie € 700 – € 1000 moeten vallen.
In de andere sociale huurcomplexen op de Oostelijke Eilanden zien wij dat alle woningen verkocht worden en geen enkele woning opnieuw sociaal verhuurd wordt. Doordat de marktprijzen de laatste maanden sterk gestegen zijn, dreigen de voormalige huurwoningen niet eens meer toegankelijk te zijn voor de middengroepen. Ook Het Eilandenoverleg dringt er bij het stadsdeel op aan om wat er in 2015 gebeurt met de vrijkomende sociale huurwoningen per corporatie en per eiland zorgvuldig te monitoren. Te vaak in het verleden zijn door de corporaties toezeggingen gedaan die niet worden nagekomen. U stelt dat er door mee te werken en ontwikkelaars aan te zetten tot bouwen voor middengroepen er ruimte ontstaat voor scheefwoners om te verhuizen. Wij constateren dat het op deze manier vrijmaken van sociale huurwoningen geen enkele winst oplevert voor het aantal sociale huurwoningen, want ze worden allemaal verkocht of in de vrije sector verhuurd. Ook dringen wij erop aan dat nader gepreciseerd wordt welke huur- en koopprijzen u toegankelijk acht voor de middengroepen. ”