Monthly Archives: April 2014

Huurverhoging

Na de Woonbond biedt nu ook het Wijksteunpunt Wonen een huurverhogingscheck aan. Met die huurverhogingcheck (10 à 20 korte vragen) weet u in ±5 minuten waar u aan toe bent.

Klik hier voor die webpagina.

Grondprijs

20140414_3ders_org_House-3d-printed-new-photo-2De 3-D printer blijkt inmiddels ook gebruikt te kunnen worden om woningen te “printen”. In Sjanghai staan nu tien betaalbare huizen die uit de 3-D printer zijn gerold, geprint uit hergebruikte materialen. Een printer van 22 bij 10 bij 6,6 meter wordt daarbij ingezet. Het raamwerk en de muren worden afzonderlijk geprint. Het volledige huis staat er in één dag.  De prijs van de woningen lijkt vooralsnog onder de vijfduizend dollar per stuk te kunnen blijven. Kom daar eens om in de regio Amsterdam ! Maar we willen natuurlijk ook vooraf het bouwrijp maken, en overigens ook de stadsverdichting, verduurzaming, functiemenging, (multi-)cultuur – de basis echter, eenvoudigweg bouwen en dan ( betaalbaar ) wonen, hoeft géén probleem te zijn.
Blijft over de grondprijs. Er komt op aarde geen oppervlak bij ! Slechts verdichting van het gebruik van het bestaande oppervlak biedt nog wat perspectief. Vandaar dat het zo zinnig lijkt om een systeem van erfpacht te hebben. De aarde is van iedereen !

Einde erfpacht ? De vastgoedbubbelaars juichen. http://www.vastgoedjournaal.nl/news/14321/57/Einde-erfpacht-voor-Amsterdam-na-bijna-120-jaar-in-zicht/

Uw eigen grachtenpandje uit de 3D printer ? Hoe een grachtenpand uit de 3-D printer te laten rollen .

Of heeft u nog wat puin over, bijvoorbeeld na een aardbeving ? In de Amsterdamse haven wordt gewerkt aan De Mobiele Fabriek, een kleine puinverwerker die met een container kan worden ingevlogen om overal waar dat gewenst is, uit puin ter plekke modulaire bouwblokken te maken.

Energiezuinig door renovatie

20140417_installatie_nl_Fotoalbum_Het_Breed
In Amsterdam-Noord wordt het complex Het Breed energiezuinig gerenoveerd. Het Breed is stedenbouwkundig van historische waarde. De renovatie vindt gefaseerd plaats, volgens een stricte planning: in 2016 moet het project klaar zijn. Corporatie Ymere is opdrachtgever van de renovatie. Drie jaar lang zijn heel veel bedrijven permanent betrokken geweest bij de renovatie. In december 2013 is het eerste blok opgeleverd. De CO2-uitstoot wordt met de helft gereduceerd, door duurzame opwekking maar ook isolatie van het volledig nieuwe netwerk van kanalen voor energiedistributie en ventilatie. In totaal 1200 vierkante meter zonnecollectoren zorgen voor warm tapwater. Op het dak komen drukverhogende MX-dakventilatoren, en per 10 woningen 3 mechanische dakventilatoren. Eneco Warmte en Koude verzorgt de renovatie van de installatie. De elf woongebouwen hebben 4 ketelhuizen. In elk ketelhuis staan 5 ketels met een vermogen van 500 MegaWatt, 3 voor verwarming en 2 als backup voor tapwater. Elk ketelhuis heeft buffervaten voor de opgeslagen zonnewarmte. Er worden ook circulatiepompen voor de buffervaten van het zonnecollectorensysteem geïnstalleerd. En er worden voorzorgen getroffen opdat tijdens de renovatie stofvrij gewerkt wordt.

 

Meer info : http://www.installatie.nl/foto/id35-het-breed-energiezuinige-renovatie-1176-woningen.html

Leidraad Energetische Stedenbouw ( LES ) : http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dienst-ruimtelijke/les-leidraad/energiepotentieatlas/

Energie atlas Amsterdam : http://maps.amsterdam.nl/energie_gaselektra/

Petitie tegen huurexplosie

Teken ook de online petitie tegen de huurexplosie ! Kijk op

http://petities.nl/petitie/stop-de-huurexplosie

Houdt huren betaalbaar! Vele huurders kunnen de huurlasten niet meer betalen. De huren stijgen enorm. Verhuizen wordt steeds moeilijker omdat van een leeg gekomen woning de huur explosief stijgt. Starters, met name jongeren, kunnen in de eigen omgeving geen woning krijgen omdat de sociale woningbouw stopt of onbetaalbaar wordt. Wij, huurders en sympathisanten, steunen de door al honderden bewonersorganisaties ondertekende petitie: “Stop de huurexplosie”

Heeft u vragen over deze petitie, neemt u dan contact op met de petitionaris:

secretariaat [bij] ibw-n.nl

Voor meer informatie over de petitie, zie Initiatief voor Betaalbaar Wonen – Amsterdam Noord.

Bereken uw huurverhoging bij de Woonbond : http://www.huurdersvereniging-amsterdam.nl/over-de-ha/bereken-huurverhoging/

Elders in het land worden protestacties georganiseerd tegen de huurexplosie. Bijvoorbeeld in Salland : http://www.eerstehulpbijhuren.nl/salland

Akkoord bestuurscommissie

In het onlangs gesloten Akkoord Bestuurscommissie van stadsdeel Amsterdam-Centrum voor de periode 2014-2018 is onder het hoofdje “Knelpunten” een paragraaf Wonen opgenomen :

“D66 GroenLinks en PvdA vinden een gemengde binnenstad van groot belang. Middeninkomens moeten meer kans krijgen op wonen in de binnenstad. De partijen spreken af dat er de komende jaren veel minder sociale huurwoningen worden verkocht of geliberaliseerd dan nu het geval is. In wijken met minder dan 45% sociale voorraad, zoals de Jordaan, moet er een verkoopstop komen en worden de vrijkomende sociale huurwoningen weer sociaal verhuurd. In wijken met meer dan 45% sociale voorraad, exclusief studentenhuisvesting, zal zeker de helft van de vrijkomende sociale huurwoningen weer sociaal worden verhuurd. De andere helft mag worden omgezet naar middenhuur (700-1000 euro) op voorwaarde dat die woningen binnen dat prijssegment aangeboden blijven. De coalitie spant zich in om ook in de particuliere (verhuur) markt meer ruimte te creëren voor middengroepen. Om dit te bereiken wordt gestuurd op het behoud van de voorraad kleine woningen. Zittende huurders moeten met woonlastgarantie kunnen verhuizen naar een beter passende woning. Bij bewoners die aangepast moeten gaan wonen is het uitgangspunt dat zij zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt moeten kunnen blijven wonen. Handhaving op slecht onderhoud en brandonveiligheid van woningen en studentenhuisvesting krijgt hogere prioriteit. “

Geldpers

Geen geldpers zonder register?
In mei 2016 vertelt europarlementariër Paul Tang op BNR radio hoe hij nog steeds lessen uit de bankencrisis wil blijven trekken. Luister naar zijn pleidooi voor een register van securitisaties, en daarmee voor maatschappelijke transparantie bij doorverkoop van risicodragende private bankproducten naar een moeilijk te volgen wereld van schaduwbankieren waarin eventuele rommelhypotheken verborgen zouden kunnen blijven, op http://www.bnr.nl/player/archief/20160520122010360
Wie weet lukt het toch nog eens om de digitale geldpers onder maatschappelijke randvoorwaarden te laten functioneren. Zie voor de wildgroei aan digitaal geld :

Courtesy of: The Money Project


logo

Op de website onsgeld.nu wordt uitgelegd, hoe de achtergrond van de vastgoedzeepbel kan worden begrepen als een privatisering van het privilege van geldschepping. Dat lijkt op de aloude “bankbiljettenpers”, maar dan in een moderne elektronische vorm, ofwel “virtueel”. De virtuele bankbiljettenpers in handen van private banken schept geld uit het niets door elektronisch leningen uit te zetten. Girale geldschepping door balansverlenging. Zo groeien de schulden ( waaronder de hypotheekschulden ) tegelijk met de economische groei. Is er eindelijk weer eens een procentje economische groei, dan gaat dat gepaard met slechts 0,03 procentpunt groei van het papieren en munt-geld ( chartaal geld ), en tegelijk 0,97 procentpunt groei van het elektronische geld ( giraal geld ). DNB houdt het op 0,087 respektievelijk 0,913, zie hier . Dat elektronische geld betreft schulden, zoals hypotheekschulden. Worden langs elektronische weg schulden afgelost, dan krimpt de economie. Private geldschepping mag dan zeer gericht zijn op een in financiële zin competitieve economie ( “marktconform” ), tegelijk is die ook inherent pro-cyclisch en een versterker van de vier grote thema’s van het marktfalen ( marktmacht, informatie incongruentie, externe effecten en publieke goederen ),
Men stelt voor om voortaan het recht tot scheppen van geld weer tot monopolie te maken van een publiekrechtelijk orgaan, en aan private handelsbanken het recht tot geldschepping volledig te ontnemen. Er blijft dan slechts één geldsoort over, M0 . De discussie welke voorwaarden er zouden moeten worden gesteld aan de nutsfunctie van het geldscheppen is tot nu toe amper of niet gevoerd. Dat lijkt nu te gaan veranderen. Onlangs heeft de Tweede Kamer het Burgerinitiatief Ons Geld uitgenodigd voor een openbare commissievergadering, een hoorzitting, die op 14 oktober 2015 is gehouden. Op het YouTube-kanaal van de Tweede Kamer is daarvan een opname gepubliceerd. Neem de tijd, 2uur en 29 minuten, om nog eens terug te kijken naar het rondetafelgesprek Geldstelsel:

Klik hier om terug te lezen hoe het burgerinitiatief ter bespreking van geldschepping in de volksvertegenwoordiging tot stand kwam.
Klik hier voor het voorstel om private banken het privilege van geldschepping te ontnemen.
Klik hier voor de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet over recente toename van de schuldenproblematiek.
Klik hier voor dezelfde geldhervormingsbeweging in het Verenigd Koninkrijk.
Klik hier voor de website “Banken in die Schranken” in de Bondsrepubliek.
Klik hier voor de website van “Monnaie Honnête”.
Of stap hier meteen naar de overkoepelende internationale website van International Money Reform.

house_2610263b
Lees hier hoe zelfs onze geachte premier Rutte moeite heeft met het idee, dat banken geld uit het niets scheppen “omdat dat inflatie veroorzaakt” ( en jawel : de vastgoedzeepbel ).
Lees hier hoe het geld voor uw hypotheek uit het niets is geschapen in een zeer profijtelijk business model.

Nieuws! Stop de persen! Lees hier hoe zelfs Paul Krugman, winnaar van de Nobelprijs voor economie in 2008, zich begint af te vragen of handelsbanken moeten worden weerhouden van het scheppen van ( elektronisch ) geld bij het uitzetten van leningen, al houdt hij nog een slag om de arm.

En op 23 oktober 2014 bespreekt Paul Krugman het nieuwe boek van Martin Wolf, “The Shifts and the Shocks: What We’ve Learned—and Have Still to Learn—from the Financial Crisis“.

 


We zijn inmiddels na het eerste weekend van april 2014 nog steeds in de slag met de naweeën van de kredietcrisis en de structuurfouten die toen aan het licht zijn gekomen. Europa is overeengekomen om te eisen dat banken weer fatsoenlijke buffers aanhouden. De nieuwe Europese Bankenunie eist dat. Banken zullen meer geld in kas moeten aanhouden. Een volgende stap is mogelijk. Die betreft de uitzonderingspositie van staatsobligaties. Die uitzondering zou ongedaan moeten worden gemaakt.
Klik hier voor het bericht over de bankenunie in Europa door Paul Tang, Europees lijsttrekker van de PvdA voor de Europese verkiezingen van 22 mei 2014.


Aanvulling : gelukkig groeien de betaal- en leen-alternatieven. Naast de eerlijke bankwijzer, en crowdfunding bestaan er al gelocaliseerde betaalsystemen ( LETS ) en volledig digitaal Open Source peer-to-peer geld ( Bitcoin ). Het mag dan ook niet verbazen dat de zoektocht naar alternatieven doorgaat. Op dinsdag 8 juli 2014 meldde Wired, dat het technisch brein achter Paypayl, Max Levchin, een zo transparant mogelijk alternatief voor de credit card begint. Daarnaast heeft ook het Platform Duurzame en Solidaire Economie op 8 mei 2014 een duidelijk standpunt geformuleerd over de toekomst van het bankieren, als reactie op het Maatschappelijk Statuut van de NVB : http://platformdse.org/toekomstgericht-bankieren-reactie-op-maatschappelijk-statuut-nvb/ . Op 5 september 2014 melden SOLV advocaten, dat de Nederlandse rechter op dit moment Bitcoin niet als geld erkent, maar men gaat in hoger beroep. Dat heeft geleid tot de actie-website Bitcoin is geld . En op 22 oktober 2015 meldt het blog Numrush dat er over handel die in Bitcoins wordt gedreven geen extra omzetbelasting hoeft te worden geheven, volgens een oordeel van het Europees Hof van Justitie.

betalen in het Internet of Things : Op 4 maart 2015 stelt Tim O’Reilly in een interview op venturebeat.com dat betalingen misschien wel heel anders van aard zullen worden als het Internet Of Things opkomt, helemaal zonder betaalapparaat en puur nog als slechts een transactie. Daarvan heeft op dit moment Silicon Valley nog helemaal geen besef, er worden nu slechts “smart things” verzonnen zonder systeemwijziging. En op 12 maart 2015 bericht Reuters dat IBM bezig is de blockchain technologie achter Bitcoin in te zetten ten behoeve van centrale banken, en dat meerdere centrale banken de bruikbaarheid van die blockchain technologie informeel overwegen en in recente rapporten als interessante innovatie bespreken.

enough_of_their_crisis_get_back_to_our_future

Waarschuwing : tegelijk worden er helaas top-down initiatieven gestart die de deregulering van financiële markten, na alles wat er fout is gegaan in de recente kredietcrisis, juist verder proberen aan te jagen. Onderhandelingen over internationale handelsverdragen op een niveau waarop geen enkele rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging beschikbaar is, zijn daarbij de hefboom. De FNV wijst op dit gevaar, en de internationale vakbeweging gaat nu vóór in het formuleren van eisen. De internationale vakbeweging wordt daarbij geholpen door WikiLeaks, zo blijkt op een ITUC webpagina van 26 juni 2014.
Op 10 september 2014 waarschuwt Bits Of Freedom, dat haast met deze handelsverdragen onterecht is, zie hier. Daarom roept men op: mail naar Buitenlandse Zaken, zie elders op deze website.

Nieuwsuur

Op maandag 13 oktober 2014  bracht Nieuwsuur een reportage over de wereldconomie en het geldsysteem.

Buffers van systeembanken

Op maandag 11 november 2014 bracht de Financial Times een artikel waarin wordt beschreven welke eisen in de maak zijn voor de Total Loss Absorbing Capacity ( TLAC ) van systeembanken ( G-SIBs ), ofwel hoe er kan worden geeist dat systeembanken voldoende buffers aanhouden.

Quantitative Easing ( QE )

In de Euro-zone is zojuist de schepping van 1100 miljard nieuwe Euro’s afgekondigd, nadat er al een jaar een inflatie onder het fel begeerde minimum van 2 % heerst. Afgelopen zondag 25 januari 2015 was onze onvolprezen Klaas Knot in Buitenhof nog bereid om tussen neus en lippen door op te merken dat, als er dan toch zo’n buitensporig zware maatregel wordt getroffen, men dat geld natuurlijk aan van alles en nog wat ZOU kunnen besteden. Helaas vroeg de aanwezige journaliste daarop niet dóór. Publieke geldschepping wordt nu als vanzelfsprekend doorgesluisd naar bangelijke private financiële instituties die hun verkeerde investeringen in staatsobligaties afgekocht zien worden. Dat heet dan eufemistisch QE, “quantitative easing” of kwantitatieve verruiming, niet veel meer dan een wegens gebrek aan gewicht omhoog gevallen mystificerend pseudo-concept. Een mystificatie die verhult dat met QE primaire anti-cyclische publieke geldschepping door een centrale bank kunstmatig gekoppeld wordt aan secundaire pro-cyclische private geldschepping. Geen verbazing zou het mogen wekken dat er weinig overblijft van de anti-cyclische werking. Tegelijk wordt wél de ( financiële ) ongelijkheid versterkt. Nieuw geld scheppen,  en dat meteen weggooien naar de opkoop van staatsobligaties.
En dat terwijl er nog zovéél zou moeten worden geïnvesteerd. Investeringen in betere infrastructuur in de BRD, investeringen in energietransitie, investeringen in een klimaatbestendiger Europa met betere afwatering en hogere dijken, investeringen in een beter ambtenarenapparaat in Griekenland en andere zuidelijke landen met een zwakker belastingsysteem, investeringen in onderwijs, en last but not least investeringen in sociale volkshuisvesting in plaats van in vastgoedzeepbellen en leegstand. Kortom, investeringen in maatschappelijk zinnige arbeid.

 En dat stokt nu in een Europa met véél te veel werkloosheid, en met nu tweemaal zoveel leegstand als dakloosheid. Marktfalen kan niet door de markt zelf, zonder publieke regulering, worden opgelost.

In februari 2016 wordt Quantitative Easing kritisch besproken in het gebouw van het Europees Parlement. Een livestream daarvan staat op http://www.qe4people.eu/livestream_conference_brussels .

20160217_qe4people

Behandel gelijk

Er is door de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting ( SGBV ) in 2011 een rapport ‘Gelijke Behandeling Volkshuisvesting’ opgesteld.
Daarin wordt beschreven hoe de huizenmarkt in Nederland een zeepbel is geworden, met Europa’s grootste hypotheekschuld per huishouden. De Stichting streeft naar een gelijke behandeling van kopen en huren in de volkshuisvesting.

Klik hier voor het rapport van de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting SGBV.
Op deze website is de SGBV eerder vermeld onder het kopje “Opinies”.