Monthly Archives: March 2014

Stookkosten

hilwiscomplex

In een commercieel verhuurd complex in Amsterdam-Zuid zijn de servicekosten van 93 huurders door de Huurcommissie met 70 procent verlaagd. Door verouderde transportleidingen die sinds de ingebruikname van de collectieve installatie in 1932 nooit vervangen zijn, waren de stookkosten extreem opgelopen. Een investering in het plaatsen van individuele ketels, in ruil voor een redelijke huurverhoging, had die hoge stookkosten kunnen voorkomen.
Ook dat komt weer door wel erg weinig maatschappelijk gebonden, weinig sociaal verantwoorde verkoop van huurwoningen. Steeds minder huurders betekent in dat geval steeds minder bewoners die van de collectieve installatie gebruik maken, en aan het restant huurders wordt vervolgens niet al teveel zorg meer besteed.
Klik hier voor een webpagina van de Woonbond over die uitspraak van de Huurcommissie.

Huisvestingswet

De nieuwe huisvestingswet is op weg naar de Eerste Kamer. In de nieuwe huisvestingswet is een convenant ( zoals het Convenant Splitsen en Verkoop 2011-2020 met een artikel 10 over rapportage ) niet meer geldig, slechts een gemeentelijke huisvestingsverordening, die moet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.
Klik hier voor het voorstel van wet Huisvestingswet d.d. 11 maart 2014, of hier voor een PDF-je.

Daarnaast is een herziening in de maak van de Wet Geluidshinder die ook in verband staat met de Huisvestingswet.
Klik hier voor de webpagina van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over herziening van de wet Geluidshinder.

Tenslotte wordt ook nog gepleit voor een wijziging van het Bouwbesluit om overlast van houtstook ( kortere CO2-kringloop, maar wel soms bron van fijnstof en zelfs dioxines ) beter te kunnen reguleren.
Klik hier voor een webpagina van Binnenlands Bestuur over wenselijkheid wijziging Bouwbesluit ter regulering van houtstook.

Verkozen

Het is nu de “day after”. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn binnen. De kiezers in Amsterdam binnen de ring hebben D66 tot grootste gemaakt met 14 zetels in de raad, buiten de ring is de PvdA de grootste in de bestuurscommissies Nieuw-West, Noord en Zuid-Oost. Nog is er geen tweedeling.

grootste_partij_per_stadsdeel

Op allerlei gebied zijn de verschillen terecht aangezet in de aanloop naar de verkiezingsdag. Op het gebied van volkshuisvesting heeft D66 verklaard de sociale huurwoningen wel tot 45 % van de voorraad te wilen laten dalen. De PvdA hield vast aan 50 %, maar wordt nu gereduceerd tot 10 zetels in de raad van de centrale stad.

verdeling_na_verkiezingenZullen de verschillen na de verkiezingen scherper worden aangezet ? Of blijft het bijzondere van Amsterdam op de één of andere manier weer tot uitdrukking komen ? De samenstelling van de nieuwe raad is nog steeds duidelijk anders dan in het nationale parlement, of in een stad als Den Haag ! En D66 was toch ook de partij die vaak het voortouw nam tegen de uitsluitingspolitiek van de xenofoben ?
In de nieuwe bestuurscommissie Centrum liggen de politieke verhoudingen nog het meest gunstig voor D66 :

grootste_partijen_in_bestuurscommissie_centrum

Die electorale uitkomst wordt in de zetelverdeling ietwat afgevlakt. De dertien zetels van de bestuurscommissie zijn nu verdeeld over D66 ( 5 ), GroenLinks ( 2 ), PvdA ( 2 ), SP ( 2 ) en VVD ( 2 ).

Voorzichtigheid bij verkoop

Vandaag gemeenteraadsverkiezingen ! Valt er wat te kiezen ? In het PvdA verkiezingsprogramma “Amsterdammers maken de stad” staat in hoofdstuk 1 “De ongedeelde stad” onder “Actiepunten” onder meer :

1.10 Voorzichtigheid bij verkoop van sociale huurwoningen

De PvdA is trots op de voorraad sociale huurwoningen en wil daar zorgvuldig mee omgaan. Van de Amsterdamse huurwoningen kent ongeveer 60% een huur tot maximaal € 681 per maand, de liberalisatiegrens (2013). Veel geld, en zonder huursubsidie voor veel mensen niet te betalen.
Circa 50% van de Amsterdammers komt op basis van huidige inkomensgrens in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar door het ontbreken van betaalbare woningen in het middensegment zijn nog veel meer mensen aangewezen op sociale huur om hun woonlasten te kunnen betalen.
We willen voorzichtig en zorgvuldig omgaan met de verkoop en het liberaliseren van sociale huurwoningen. Amsterdam is populair onder verschillende inkomensgroepen. In een ongedeelde stad streven we naar een evenwichtige spreiding van de verschillende inkomensgroepen over de stad. De vraag wat de Amsterdammer nodig heeft is leidend; wat is de functie van de stad?
De verkoopafspraken met corporaties willen we opnieuw bespreken. Voor iedere woning die geliberaliseerd boven 800 euro verhuurd wordt vervalt een verkoopeenheid. Verkoop aan zittende huurders moet verder gestimuleerd worden en we willen meer maatwerk rond de verkoop in Centrum, Zuid en binnen de ring West. De bestaande aantallen worden wel gehandhaafd. Corporaties moeten mogelijkheden houden om de inkomsten op peil te houden vanwege rijksbeleid en noodzakelijke nieuwe investeringen. Inzet is om dit te bespreken binnen de bestaande financiële afspraken.

Te verkiezen

De website van het Parool meldt in tien punten wat de verschillen zijn tussen de grootste partijen van Amsterdam. Op punt vijf staat het percentage sociale huurwoningen. De stelling zegt, dat het niet minder mag worden dan de helft van de woningvoorraad. Alleen D66, VVD en CDA zijn daartegen, ieder weer net even op iets andere manier.
Klik hier voor die webpagina van Het Parool, of hier voor een PDF-je ervan.

Huurderskaravaan

Op woensdag 12 maart 2014 liep een Huurderskaravaan door Amsterdam, vanaf het kantoor van de woningcorporatie Stadgenoot, via een kleine omweg langs het standbeeld van Wibaut, naar het stadhuis/muziektheater.
Op het plein voor het stadhuis/muziektheater kwamen verschillende sprekers aan het woord. Ook Annelies Groot van de Initiatiefgroep “Stop De Uitverkoop Van De Sociale Woningbouw Op De Oostelijke Eilanden” hield een rede.
Klik hier voor de rede van Annelies Groot op de Huurderskaravaan van 12 maart 2014, of hier voor een PDF-je daarvan.
Klik hier voor de huurderseisen van de Huurderskaravaan.
Klik hier voor het persbericht over de Huurderskaravaan.
Klik hier voor een filmpje van Buurttelevisie over de Huurderskaravaan.

Betaalbaar wonen

Een betaalbare woning voor iedereen, daar gaat de sociaal-democratie voor. Op hun landelijke website heeft de PvdA een tien-punten-plan gepubliceerd dat maatwerk en betaalbaarheid voor iedereen mogelijk moet maken. In het kort:

  1. sociale huur ook voor middeninkomens
  2. grens aan de woonlasten
  3. sociale grondprijs
  4. bouwleges zo laag mogelijk
  5. energieneutraal
  6. maatwerk bij woningtoewijzing
  7. doorstroming naar passende (huur)woning
  8. prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten
  9. meer bouwen in middensegment vrije huur
  10. flik aantal woningen aanpassen aan ouderenhuisvesting

Kik hier voor de webpagina van de PvdA daarover.
Klik hier voor het tien-punten-plan in PDF-vorm.

Actie woningbeleid

Het Parool meldt hoe huurders uit Amsterdam zich mengen in de verkiezingsstrijd. Het einde van de sociale huurwoning dreigt. Ruim dertig bewonerscommissies demonstreren woensdag 12 mei vanaf 17:00 uur, eerst bij corporatie Stadgenoot in de Sarphatistraat 370, en dan als “huurderskaravaan” naar het stadhuis/muziektheater te Amstel 1.
Klik hier voor het artikel in Het Parool.
Klik hier voor een PDF-je van dat artikel.

Kluskantoren-avond 11 maart

Op zijn blog kondigt raadslid Michiel Mulder een avond aan over kluskantoren. De enorme marktdruk op de volkshuisvesting kan onder meer worden verlicht door leegstaande kantoorpanden tot woning te verbouwen. Om een klein beetje een indruk te krijgen van wat er aan kantorenleegstand om een antwoord vraagt, is het behulpzaam er zelf eens langs te zijn geweest. Vandaar deze avond, op :

20.00 uur, Paasheuvelweg 34H (1e etage)

Klik hier voor de recente post door Michiel Mulder op zijn blog, met het programma van de kluskantorenavond.

Lokale energie

In een recente tweet wijst Joop Lahaise op het belang van lokale energieopwekking, met als voorbeeld het eigen energiebedrijf van de Haarlemmermeer. Hij wijst op het verkiezingsprogrammaprogramma voor de bestuurscommissie Amsterdam-Centrum van de PvdA-Centrum. Daarin staat onder meer :

“Alternatieve energie voor iedereen

Duurzaamheid mag niet alleen zijn weggelegd voor wie het zich kan permitteren maar wordt een vanzelfsprekendheid voor alle Amsterdammers. Zo wordt Amsterdam een stad waar duurzame consumptie en hergebruik standaard is. De PvdA wil dat Amsterdammers de mogelijkheid krijgen om zelf zonnepanelen te plaatsen. Lage inkomens krijgen hiervoor subsidie en regelgeving die plaatsing onnodig in de weg zit, wordt weggenomen. Met woningcorporaties spreken we af dat huurders hun eigen energie mogen opwekken en dat bewoners daarbij worden ondersteund.”

Klik hier voor dat verkiezingsprogramma.
Klik hier voor de pagina over energie en wonen op deze website.